Maarif müfettişliği unvanı 7 yıl sonra kaldırıldı

1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde yapılan değişiklikler 3 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. 2016 yılında ihdas edilen Maarif Müfettişliği ve Maarif Müfettiş Yardımcılığı unvanları iptal edilerek bunun yerine müfettişi ve müfettiş yardımcısı unvanı getirildi.

2011 yılında, Ömer Dinçer’in Milli Eğitim Bakanı olduğu dönemde; 652 sayılı KHK ile MEB bakanlık müfettişleri “milli eğitim denetçisi”, ilköğretim müfettişleri “il eğitim denetmeni”, Teftiş Kurulu Başkanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığı’na dönüştürüldü.

2014 yılında ise Nabi Avcı’nın Milli Eğitim Bakanı olduğu dönemde; 6528 sayılı Kanun ile taşra denetim elemanı olan il eğitim denetmenleri ile Türkiye çapında denetim yetkisine haiz olan milli eğitim denetçileri, il milli eğitim müdürlükleri emrinde birleştirilerek “maarif müfettişi” yapıldılar.

3 Aralık 2021 tarihi itibariyle, Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle, Maarif Müfettişliği ve Maarif Müfettiş Yardımcılığı unvanları iptal edilerek 2011 yılındaki düzenlemeye geri dönülmüştür. Yapılan düzenlemeye göre, Milli Eğitim Bakanlığında Bakanlık Maarif Başmüfettişi ve Bakanlık Maarif Müfettişi kadrolarında bulunanlar, kadro dereceleriyle durumlarına uygun Başmüfettiş ve Müfettiş kadrolarına başkaca bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılacak. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Milli Eğitim Bakanlığı taşra teşkilatında Maarif Müfettişi ve Maarif Müfettiş Yardımcısı kadrolarında bulunanlar ise kadro dereceleriyle durumlarına uygun Eğitim Müfettişi ve Eğitim Müfettiş Yardımcısı kadrolarına başkaca bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılacak.

Tam 10 yıl sonra, 2011 yılındaki ilk düzenlemeye geri dönmek, eğitim denetiminde, meselenin köküne inilerek reform yapmak yerine, müfettişlerin unvanını, tabelasını, kadro sayısını değiştirmek kolaycılığıyla sorunun çözülemeyeceğini göstermesi açısından hepimize ders olmalıdır.

İŞTE RESMİ GAZETEDE YER ALAN DÜZENLEME

CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR

CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Kararname Numarası: 87

MADDE 1- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 320 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (d) bendinde yer alan “Bakanlık Maarif Müfettişleri” ibaresi “müfettişler” şeklinde değiştirilmiş, birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, sonraki fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş, mevcut ikinci fıkrasında yer alan “Bakanlık Maarif Müfettişleri ve Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcılarından” ibaresi “başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcılarından” şeklinde ve mevcut üçüncü fıkrasında yer alan “Bakanlık Maarif Müfettişlerinin ve Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcılarının” ibaresi “başmüfettiş, müfettiş ve müfettiş yardımcılarının” şeklinde değiştirilmiştir.

“(2) Başkanlıkta 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 24 üncü maddesi uyarınca müfettiş ve müfettiş yardımcısı istihdam edilebilir.”

MADDE 2- 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Altıncı Kısmının Onbirinci Bölümüne aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Personele dair geçiş hükümleri

GEÇİCİ MADDE 1- (1) 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin Milli Eğitim Bakanlığı bölümünde yer alan “Bakanlık Maarif Başmüfettişi” unvanlı kadrolar “Başmüfettiş” şeklinde, “Bakanlık Maarif Müfettişi” unvanlı kadrolar “Müfettiş” şeklinde ve “Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcısı” unvanlı kadrolar “Müfettiş Yardımcısı” şeklinde değiştirilmiştir.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Milli Eğitim Bakanlığında Bakanlık Maarif Başmüfettişi ve Bakanlık Maarif Müfettişi kadrolarında bulunanlar, kadro dereceleriyle durumlarına uygun Başmüfettiş ve Müfettiş kadrolarına başkaca bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır. Bunların Bakanlık Maarif Başmüfettişi ve Bakanlık Maarif Müfettişi kadrolarında geçirdikleri süreler, Başmüfettiş ve Müfettiş kadrolarında geçmiş sayılır.

(3) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Milli Eğitim Bakanlığı taşra teşkilatında Maarif Müfettişi ve Maarif Müfettiş Yardımcısı kadrolarında bulunanlar, kadro dereceleriyle durumlarına uygun Eğitim Müfettişi ve Eğitim Müfettiş Yardımcısı kadrolarına başkaca bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayılır. Bu kapsamda yapılacak atamalar için uygun boş kadro bulunmaması halinde söz konusu kadrolar başkaca bir işleme gerek kalmaksızın atama işleminin yapıldığı tarih itibarıyla ihdas edilerek 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin eki (I) sayılı Cetvelin Milli Eğitim Bakanlığı bölümüne eklenmiş sayılır. Bu fıkra kapsamında unvanı değişenlerden haklarında 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin mülga geçici 10 uncu maddesinin yedinci fıkrası hükmü uygulananlar hakkında anılan düzenlemenin uygulanmasına devam edilir.

(4) Bu madde hükümleri uyarınca kadro unvanları değişenlerin önceki kadro unvanlarına ilişkin olarak mevzuatta yapılmış olan atıflar yeni kadro unvanlarına yapılmış sayılır.”

MADDE 3- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

2 Aralık 2021

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir